अपाङ्गता अनलाइन फारम

अपाङ्गता अनलाइन फारम

फारम बुझाउने कार्यालय

 
 
 

#फोटो

# छाप

१. नाम

 

२. स्थायी ठेगाना

 
 
 
 

३. अस्थायी ठेगाना

४. परिवारको सदस्य वा संरक्षकको

 

५. असक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण

 
 

६. शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा

 

७. अपाङ्गताको कारण

 

८. अपाङ्गता परिचय पत्र पाएको

९. परिचय खुलाउने विवरण

१०.सहयोग सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्ने आबश्यकता

११. पछिल्लो सैक्षिक योग्यता

 

१२.

१३. सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको भए सामाग्रीको नाम

१४. अन्य व्यक्तिको सहयोग लिनु पर्ने भए त्यस्तो सहयोग लिनु पर्ने काम

१५. अन्य व्यक्तिको सहयोग बिना गर्न सक्ने दैनिक कार्य

१६. कुनै तालिम प्राप्त गरेको भए मुख्य तालिमको नाम

१७. हालको पेसा

 

१८. विवरण उपलब्ध गराउने