जेष्ठ नागरिक अनलाइन फारम

जेष्ठ नागरिक अनलाइन फारम

फारम बुझाउने कार्यालय

 
 
 

#फोटो

#औठा छाप

१. बिस्तृत विवरण

 
 

२. ठेगाना

 
 
 
 

३. संरक्षक को विवरण

४.सम्पर्क व्यक्ति को विवरण

५. कुनै प्रकारको रोग छ वा छैन ?

६.हेरचाह केन्द्रमा बसेकोभए सो को विवरण

७. कुनै प्रकार को औषधि सेवन गरिएको छ वा छैन?